Zapamiętany z dzieciństwa religijny obrazek Anioła Stróża bezpiecznie przeprowadzającego dziecko przez kładkę i późniejsze pragnienie namalowania czegoś, co byłoby nośnikiem tych samych emocji, a co miałoby równocześnie wartość estetyczną, zaowocowało licznymi szkicami oraz wczesnym obrazem „Anioła podróżnego”. W 1987 roku powstał „Anioł”, którego uznać można za pierwszy z cyklu kontynuowanego po dzień dzisiejszy. Gdyby nie wycieczki artysty po Południowym Podlasiu, zapewne nie byłoby malowanych w latach dziewięćdziesiątych aniołów-ikonostasów, aniołów-domów, aniołów-szaf, wreszcie – bardzo osobistych aniołów opiekuńczych. W ostatnim czasie powstała cała seria obrazów z tekstami modlitw oraz wierszy (np. ks. Jana Twardowskiego, Ireny Niedzielskiej), poprzedzona wytężoną pracą szkicową. Marek Leszczyński uważa temat za wciąż otwarty.

A religious picture of a Guardian Angel guiding a child over a footbridge remembered from the childhood and the desire to paint something that would carry the same emotions, but also had some artistic value, resulted in numerous sketches and an early painting of "A Travelling Angel." In 1987 "An Angel" was created – the first painting of a cycle that still continues. If it weren't for the artist's exploration of the Southern Podlasie region, there would not be, created in the 1990s, iconostasis angels, angels-houses, angels-wardrobes, or very personal guardian angels. Recently a whole series of paintings with prayers and poems (e.g. by Jan Twardowski, Irena Niedzielska) has been created, it was preceded with intense work with sketches. Marek Leszczyński considers the topic to be still open.
więcej

O młodzieńczej lekturze Pisma Świętego, w szczególności księgi Apokalipsy św. Jana, z którą zapoznawał się kilkakrotnie, artysta mówi: „Zalegało to we mnie, ale sam temat bardzo długo nie pojawiał się w moim malarstwie”. Dopiero po roku Wielkiego Jubileuszu, na plenerze w Holi koło Włodawy, powstały pierwsze szkice dotyczące Sądu Ostatecznego, z motywem anioła ze zwojem. W następnych kompozycjach – niekiedy wywołujących grozę – pojawiła się Bestia apokaliptyczna, rzesze potępionych i zbawionych oraz anioł z wagą dobrych i złych uczynków. Większość malarskich szkiców czeka na realizację na płótnie.

About his early-age reading of the Bible, especially the Revelation (which he has read several times), the artist says: "Although it lied heavy in me, the topic did not appear in my works for a long time." Only after the Great Jubilee year (2000), during an en plein air session in Hola near Włodawa, the first sketches about the Final Judgement, with the theme of an angel with a scroll, were created. Following, sometimes terrifying, compositions show the Beast, scores of the condemned and the redeemed and the angel with the scales to measure good and bad deeds. Most of the sketches still await transition to canvas.

Marek Leszczyński wskazuje na dwa spotkania z ikoną i prawosławiem. Pierwsze, dziecięce i jeszcze nieświadome, w kościele śś. Piotra i Pawła (dawna cerkiew unicka) w rodzinnym Międzyrzecu Podlaskim, gdzie zobaczył ikony z usuniętego ikonostasu i stare księgi liturgiczne. I drugie, w Holi koło Włodawy (woj. lubelskie), dokąd w latach dziewięćdziesiątych wyjeżdżał m.in. na plenery rodzinne. To drugie zetknięcie z obrządkiem wschodnim przełożyło się na powstanie rozbudowanej serii inspirowanej duchowością prawosławia: wizerunki bpa Abla, „Procesje“, „Misteria“, sceny Zaśnięcia Marii czy krzyż misyjno-odpustowy w Holi.
Wyjątkowym cyklem jest unicka droga krzyżowa (1999). Dramatyczne wydarzenia Męki Pańskiej zostały osadzone w dobrze znanej scenerii Podlasia – na tle dawnych świątyń unickich. Bez wątpienia fascynacja „prostą i szczerą ikoną bohomazów, umykającą kanonowi“ odcisnęła piętno na twórczości artysty, ukształtowała jego styl malarski. W portretach, obrazach muzycznych a nawet „Rykowiskach” wciąż pobrzmiewają echa tamtych doświadczeń.


Marek Leszczyński points to two encounters with icons and the Orthodox church. The first, when he was still an unaware child, in the Saint Paul and Peter's church (old Orthodox Unity church) in his hometown of Międzyrzec Podlaski, where he saw the icons removed from iconostasis and old liturgical books. The second, in Hola near Włodawa, where in the 1990s he would go for family au plain air sessions. This latter encounter with the Orthodox church resulted in creating an extensive series inspired by Orthodox spirituality: images of Bishop Abel, "Processions", "Mysteries", scenes of Sleeping Mary or the mission/fair cross in Hola.
Unitarian Stations of the Cross (1999) is a unique cycle. The dramatic events of Christ's Passion are set in the familiar scenery of the Podlasie region – with old unitarian churches as background. Undoubtedly the artist's fascination with "simple and honest 'daubs' that escape the canon" has made a mark on Leszczyński's art and shaped his style. The echoes of those experiences still reverberate in his portraits, musical paintings or even the "Rutting ground" series.

Pierwsze prace o tej tematyce były bliskie doświadczeniom młodzieńczego cyklu „Herbarium”, w którym temat poczęcia i narodzin odgrywał wiodącą rolę, np. seria „Strażnik snów”, z motywem postaci męskiej czuwającej nad śpiącą kobietą. Wątek flirtów i zalotów pojawiał się również na obrazach pochodzących od przedstawień biesiadnych – z sylwetkami przy stoliku zajętymi konwersacją, a ponadto w „Zaręczynach” i „Spacerach”. Ważne miejsce zajmuje również portret ślubny Marka i Zofii Leszczyńskich, do którego to motywu artysta powraca z okazji kolejnych rocznic.

First works were following the experiences gained during the on "Herbarium", and early work that focused on the themes of conception and birth, e.g. the "Guardian of Dreams" series, with the motif of a male figure keeping watch over a sleeping woman. The theme of flirtations and courtship appeared also in paintings related to depictions of feasts – with people talking at tables, and also in "Engagements" and "Walks." A wedding painting of Marek and Zofia Leszczyński is also important; the artist often returns to this theme.

Przypowieścią, która najczęściej pojawia się w twórczości artysty jest ta o pannach mądrych i nieroztropnych. Na cykl składa się szereg kompozycji z postaciami niosącymi palące się lub wygaszone lampy, opracowanych kolorystycznie na zasadzie pozytyw-negatyw – niekiedy z inskrypcjami na umownym kowczegu. W ramach tej serii zaistniały również portrety żony i córek, przedstawionych jako panny roztropne, z zapalonymi lampami.

A biblical parable that most often appears in the artist's works is the parable of the wise and foolish virgins. The cycle consists of a number of paintings of women carrying lit or put out lamps, with negative/positive colour scheme, sometimes with inscriptions on the symbolic kovcheg. The series includes also portraits of the artist's wife and daughters, presented as the wise virgins, with their lamps lit.

Marek Leszczyński wspomina letnie plenery malarskie w Holi koło Włodawy jako bardzo twórcze i inspirujące. Pierwszy odbył się w 1994 roku. W tamtym czasie Hola była miejscem kameralnym, położonym na uboczu oficjalnych szlaków turystycznych. Na szeroką skalę wypromował je dopiero jarmark holeński. W miejscowej cerkwi św. Antoniego odbywały się uroczyste odpusty z procesją, na które zjeżdżali dostojnicy i wierni obrządku wschodniego. Ta atmosfera złożyła się na powstanie wielu prac inspirowanych ikoną i prawosławiem. W Holi zapoczątkowany został też cykl „Sen o jednorożcu”. Ponadto, za pokłosie wyjazdów holeńskich uznać należy obrazy: „Panna z Kropiwek”, „Tamte miejsca z derkaczami” czy „Ruda panna“.

Marek Leszczyński remembers summer open air painting sessions in Hola near Włodowa as very creative and inspiring. The first happened in 1994, when Hola was a small, secluded place far from tourist routes. Hola Fair later made the place famous – the local St. Anthony Orthodox church organized festive fete with procession, attended by Orthodox church dignitaries and the faithful. This atmosphere contributed to the creation of many works inspired by icons and Orthodox church. The "Dream about Unicorn" cycle also began in Hola, and other paintings can be considered results of these summers: "A woman from Kropiwki", "Those places with corncrakes", or "A Redhead girl."

„Madonny” należą do tematów najwcześniej podejmowanych przez Marka Leszczyńskiego. Po młodzieńczym, figuratywnym cyklu „Herbarium”, artysta zwrócił się ku tradycyjnej formie. Z zainteresowania materialnymi śladami pobożności maryjnej wyrósł cykl bardzo dekoracyjnych „Madonn” na szkle (1987-1991) – malowanych temperą, akwarelą i suchymi barwnikami. Początkowo były to wizerunki wierne konkretnym typom ikonograficznym, z czasem – coraz bardziej odbiegające od kanonu – własne „zdrowaśki”. Powstałe wówczas szkice stały się zaczynem „Efemeryd” – przedstawień Matki Boskiej z Dzieciątkiem, malowanych na specjalnie preparowanym i barwionym papierze; określanych też jako „Boże Macierzyństwo“.
Po raz kolejny temat wrócił w roku 2000, jako „Sukienki wotywne“.


"Madonnas" are a theme Marek Leszczyński focused on at the beginning of his artistic life. After a early age, figurative "Herbarium" cycle, the artist turned towards traditional forms. Material traces of the cult of Maria inspired him to create a cycle of very decorative "Madonnas" on glass (1987-1991), painted with tempera, watercolour and dry dyes. Initially these stayed close to concrete iconographic types, with time they strayed away from the canon. The sketches created then became the foundation for "The Ephemera" – depictions of the Holy Mother with Child, painted on specially prepared and dyed paper, also described as "Holy Motherhood."
The theme resurfaced again in 2000 as "Votive dresses."
więcej

Pierwsze obrazy muzyczne powstały w roku 1989: „Duet”, „Łapanie muzy”, „Dwie muzyki” i „Koncert”. Dość duża seria kompozycji przedstawiających młode dziewczęta z instrumentami powstała w latach 2006-2008. Bodźcem do podjęcia wątku były wyjazdy na plenery malarskie do Jaworek (Pieniny), gdzie funkcjonuje „Muzyczna Owczarnia” – kameralna scena goszcząca najwybitniejszych muzyków z Polski i świata. Prace o tej tematyce prezentowane były m.in. w ramach radzyńskich spotkań z muzyką poważną, tj. Dni Karola Lipińskiego.
Motyw kontynuowany jest do dziś, np. w formie cyklu z postaciami muzykującymi na koniach. Muzyka pojmowana szerzej, jako dźwięki natury, obecna jest także w holeńskich obrazach z derkaczami, „Dziewczynie z nimfą” oraz serii „Rykowiska”.


First musical paintings were created in 1989: "The Duo", "Capturing the Muse", "Two melodies", "Concert." A quite large series depicting young women with instruments was created in 2006-2008. The theme was inspired by open air painting sessions in Jaworki (Pieniny), where a venue called "Muzyczna Owczarnia [Musical Fold]" is located. It is often visited by the best Polish and foreign musicians. Leszczyński's works about music were presented at, for example, Meetings with Classical Music in Radzyń (Karol Lipiński Days).
The theme is still continued, for example as a cycle about horse riders making music. A broader take on music – the sounds of nature – is present in the paintings with corncrakes, "A girl with a nymph" and the "Rutting Grounds" series, all painted in Hola.

Refleksja Wielkopostna, przychodząca wraz z nabożeństwami drogi krzyżowej i gorzkich żali, była impulsem do podejmowania tematów pasyjnych. Najwcześniej i najczęściej był to wątek Chrystusa Ukrzyżowanego. Chyba najciekawszą koncepcją jest tryptyk: „Ubiczowany” – „Ukrzyżowany” – „W Grobie”. Ten sam format, ale inny sposób ekspozycji: „Ubiczowany” miał stać na ziemi, „Ukrzyżowany” – wisieć pod sufitem (kompozycja ucięta powyżej ramion), a „Złożony do Grobu” – leżeć niżej poziomu podłogi.
W latach 2009-2010 powstały m.in. dwie wersje Ukrzyżowanych („Pasja”), inspirowane łemkowskimi kapliczkami podpatrzonymi w Jaworkach (Pieniny), z motywami literniczymi oraz abstrakcyjnymi wzorami w tle, zaczerpniętymi ze wschodnich kobierców.


The stations of the cross and Lenten services provoked Leszczyński to reflection and were an impulse to take up passion themes. Christ Crucified was the earliest and most often painted theme. Probably the most interesting idea can be found in the triptych: "Scourged" – "Crucified" – "Buried". The same format, but different exposition: "Scourged" was to be placed on the ground, "Crucified" – hung under the ceiling (image cut off above the shoulders), and "Buried" – placed below the floor level.
In 2009-2010, among others, two versions of Crucified were created ("the Passion"), inspired by roadside shrines of the Łemki people that he saw in Jaworki (Pieniny) and with lettering and abstract patterns in the background, inspired by Middle-Eastern carpets.
więcej

Marek Leszczyński nigdy nie uważał się za portrecistę, choć nieraz podejmował próby malowania autoportretu oraz uwieczniania członków rodziny. Przyjęło się, że żona co roku otrzymuje swój portret. Gdy zaczęły powstawać kompozycje figuralne w rodzaju dziewcząt z instrumentami czy roztropnych panien z lampami, mimowolnie otrzymywały one rysy bliskich mu osób. Wizerunki, które z założenia miały przedstawiać konkretne postaci to portrety: papieża Jana Pawła II, siostry zakonnej Kazi Puszkarskiej czy ks. Henryka Skolimowskiego.

Although Marek Leszczyński has never considered himself a portrait painter, he has repeatedly attempted to paint his family members or himself. There is a tradition that each year his wife receives a new portrait. When he started creating figurative compositions like the girls with instruments or the wise and foolish virgins, they would unintentionally receive faces of the people close to the artist. The portraits that actually depict people show Pope John Paul II, Kazia Puszkarska (a nun), or Henryk Skolimowski (a priest).
więcej

Z inspiracji Starym Testamentem wynikły m.in. wątki Jonasza, Daniela, Hioba, Eliasza i Noego. W gronie obrazów prorockich wyróżnia się zwłaszcza cykl obrazów pisanych „Jonasz we wnętrzu ryby”, gdzie obszerny cytat zaczerpnięty z Księgi Jonasza maluje tło obrazu.
Wśród wątków ewangelicznych dominują przypowieści (o pannach mądrych i nieroztropnych, wdowim groszu) oraz cuda (uczta w Kanie Galilejskiej, uzdrowienie trędowatych oraz paralityka). Marek Leszczyński malował też scenę spotkania z Samarytanką, jak również obrazy inspirowane apokryficznymi historiami o zaślubinach Marii i farbiarzu Salimie.
Temat Ostatniej Wieczerzy jest obecny m.in. w kompozycji o oryginalnym formacie 18 x 185 cm, z postaciami Chrystusa i Apostołów, które widz może przekomponowywać według własnego uznania.


The Old Testament inspired him to use the themes of Jonah, Daniel, Job, Elijah and Noe. Among the prophet-centred paintings especially the cycle of written paintings stands out. Titled "Jonah inside the fish" they feature a long excerpt from the Bible (the Book of Jonah) as their background.
Other themes from the Bible are dominated by parables (about the foolish and wise virgins, widow's mite) and miracles (the wedding at Cana, the healing of ten lepers and the paralyzed man). Marek Leszczyński also painted the scene of meeting with the Samaritan woman and paintings inspired by apocryphal stories about Mary's wedding and Salim the Dyer.
The Last Supper theme is present for example in the composition measuring 18 x 185 cm, with Christ and the Apostles, whose position in the painting can be changed.

Cykl „Sielskie” rozpoczął się w 2008 roku serią „Rykowiska”. Potem przyszła kolej na kompozycje z łabędziami na stawie – „do Radzynia przyjechała karuzela, wesołe miasteczko. Były tam łabędzie, które wystarczyło wpuścić na atramentową wodę i w tą sielską przestrzeń wkomponować kobietę”. Tak powstała „Leda”.

This cycle began in 2008 with the "Rutting Grounds" series. Next were the compositions with swans on the lake – "a theme park came to Radzyń. There were swans there and it was enough to let them out onto the inky water and then merge a woman with that space." And that's how "Leda" was created.

Cykl „Sielskie” rozpoczął się w 2008 roku serią „Rykowiska”. To było dla artysty wyzwanie. Temat jeleni na rykowisku wydawał się być zdewaluowany, przez historyków sztuki zaszeregowany jako kicz czystej wody. Pomysł na obrazy narodził się podczas wrześniowych plenerów w Jaworkach (Pieniny), gdzie Marek Leszczyński po raz pierwszy usłyszał ryczącego byka.

The "Idyllic Paintings" cycle began in 2008 with the "Rutting Grounds" series. It was a real challenge for the artist. The theme of rutting deer was seemingly worthless, art historians considered it pure kitsch. The idea for the series appeared during September au plein air sessions in Jaworki (Pieniny), where Marek Leszczyński for the first time heard a bellowing stag.

Historia mitologicznego zwierzęcia z jednym rogiem, dla którego według legendy zabrakło miejsca w Arce Noego, od bardzo dawna intrygowała artystę. „Ten temat krążył wokół mnie” – powiedział w jednym z wywiadów. Literackość opowieści zeszła na plan dalszy podczas jednego z plenerów w Holi (woj. lubelskie). Zasłyszana przypadkiem rozmowa dwóch ornitologów na temat jakiegoś niezwyczajnego „rajskiego ptaka” zainicjowała cykl obrazów, będących wyrazem tęsknoty za czymś niezwykłym, jedynym w swoim rodzaju, co w zasadzie nie istnieje. Począwszy od 1996 roku powstało jakieś 40-50 kompozycji na płótnie, nie licząc szkiców i rysunkowych przymiarek. Z czasem wynikła z nich szczególna wystawa jednego obrazu, świadcząca o procesie twórczym i warsztacie.
Motyw „Damy z jednorożcem” nie zniknął bezpowrotnie. Powrócił on nieco przewrotnie w cyklu „Rykowiska”.


The story about the single-horned animal that did not have a place on Noah's Ark intrigued the artist. "The theme has been circling around me" – he said in an interview. The story's literary qualities were shifted to the background during an open air painting session in Hola (Lublin region). An accidentally overheard conversation between two ornithologists about an unusual bird-of-paradise inspired a cycle of paintings that express the yearning for the unusual, the one-of-a-kind, something that doesn't really exist. Since 1996 about 40-50 compositions on canvas were created, not counting sketches and drawings. With time this lead to an unusual exhibition of one painting, showcasing the creative process and technique.
The theme of the "Lady with Unicorn" did not disappear , but returned, perhaps a bit perversely, in the "Rutting Grounds" cycle.

Chrystusowe przykazanie „Napełnijcie stągwie wodą” ilustruje seria bardzo odsakralizowanych kompozycji, których bohaterkami są kobiety niosące dzbany z wodą i winem albo wlewające ich zawartość do wielkich kadzi. Z reguły są to jedno-, dwu- lub kilkuosobowe grupy postaci. Zdarza się, że kobietom towarzyszy Chrystus dokonujący cudownej przemiany.

The Christ's command to "fill the jars with water" is illustrated by a series of very desacralized compositions showing women carrying jugs with water and wine or pouring their content into large bowls. These groups usually consists of one, two or several people. Sometimes the women are accompanied by Christ performing the miraculous transformation.

Bardzo spójny cykl „Sukienek wotywnych” (2000) odzwierciedla niesłabnące zainteresowanie przejawami kultu maryjnego, zwłaszcza sukienkami z cennych kruszców i drogich kamieni, którymi dekorowano niegdyś święte obrazy. Bezpośrednim impulsem do działań było odnalezienie sukienki Matki Boskiej Kolembrodzkiej (Południowe Podlasie). Chciałoby się powiedzieć, że te prace to same formy z wyciętymi otworami na twarz i ręce, rzecz jasna ukoronowane. Na umownym kowczegu artysta wypisał teksty modlitw do Maryi. Niektóre „Sukienki” już zostały przeniesione na płótno, inne czekają na realizację, pozostając w formie malarskiego szkicu.

A very cohesive cycle titled "Votive dresses" (2000) expresses always strong interest in manifestations of the Cult of Mary, especially in dresses made from valuable metals and jewels that once were used to decorate religious paintings. A direct impulse to act appeared when the dress of the Holy Mother from Kolembrody (South Podlasie) was found. One might say that these works include pure forms, crowned, with holes for face and arms. On the symbolic kovcheg the artist put texts of prayers to Holy Mary. Some "Dresses" have been already put on canvas, other still wait as sketches.
więcej

Juda Tadeusz, Piotr i Paweł, Jan Chrzciciel, Mikołaj, Antoni, Jan Nepomucen, Florian to w większości święci z kościołów i kapliczek międzyrzeckich, z którymi artysta zetknął się jako dziecko. Te pierwsze doświadczenia, wzmocnione lekturą „Żywotów Świętych Pańskich” oraz wędrówkami po Polsce i Podlasiu, przełożyły się później na język malarstwa.
Marek Leszczyński najwięcej uwagi poświęcił św. Janowi Nepomucenowi (np. obraz w kapliczce przy moście do „Muzycznej Owczarni“, Jaworki). Dość często malował też Krzysztofa i Floriana, oraz – zainspirowany kapliczkami w Pieninach Małych, które po wojnie „zasiedlili święci rzymskokatoliccy” – Antoniego z tekstem własnej modlitwy: „Święty Antoni Padewski od rzeczy utraconych, odnajdź zagubionych świętych z łemkowskich kapliczek”. Z Jaworek wywodzi się również pomysł na serię „Świętych na każdy dzień”, jedynie w części zrealizowaną. Są to kompozycje bardzo proste w formie, z modlitwą w dolnej części obrazu.


Jude the Apostle, Peter and Paul, John the Baptist, Nicholas, Anthony, John of Nepomuk, Florian – these are the saints from the churches and shrines of Międzyrzec the artist encountered in his childhood. These first experiences, further reinforced with reading "Lives of the Saints" and journeys across Poland and Podlasie region later translated into the language of art.
Marek Leszczyński focuses most of his attention on St. John of Nepomuk – for example the painting in the shrine near the bridge leading to "Musical Fold" in Jaworki. Quite often he would also paint St. Christopher and St. Florian and – inspired by the shrines in the Pieniny Małe mountains, which after the war "were colonized by Roman Catholic saints" – St. Anthony with the text of his own prayer: "Saint Anthony of Padua, patron of lost things, find the lost saints of Łemki shrines." The idea for the "Saints for every day" series also originated in Jaworki, the cycle is only partially ready. These are very simple compositions, each with a prayer on the bottom.
więcej

Cykle powstawały na przestrzeni wielu lat. Pierwsze obrazy „Ucieczek” Świętej Rodziny do Egiptu były w dużym stopniu inspirowane dziełami sztuki sakralnej. Zetknięcie się z Apokryfami skłoniło artystę do prac nad serią „Powrotów”. Był to okres fascynacji końmi, skąd motyw jeźdźców i rumaka. Później ewoluował on w kierunku tematów muzycznych – powstawały wówczas konne duety, tria, kwartety, tercety, itd. W międzyczasie pojawiały się też inne wątki, np. postać Prześladowcy, który śledzi i próbuje schwytać uciekających, albo Oko Opatrzności, które czuwa nad powracającymi.

The cycles were created over many years. The first paintings of "Flights" of the Holy Family to Egypt were mostly inspired by works of religious art. Encountering the apocrypha convinced the artist to begin the work on a series of "Returns". It was a period of fascination of horses, hence the theme of riders and steeds. Later it evolved towards musical themes – horse duos, trios, quartets etc. were created. Meanwhile also other themes appeared, for example the Oppressor, who follows and tries to capture the escapees, or the Eye of Providence that guards those who return.

W przypadku pierwszych realizacji z tego cyklu narzuca się skojarzenie z ewangeliczną Ostatnią Wieczerzą. Jest więc stół, biesiadujące przy nim postaci oraz szereg problemów formalnych, które w danej chwili nurtowały autora. Na kolejnym etapie w umowny kowczeg zostały wkomponowane teksty przepisów na potrawy mięsne i postne, nalewki oraz ciasta, zaczerpnięte z dworskiej książki kucharskiej – pamiątki rodzinnej. Pomysł na „pisane biesiady malarskie” (2000) narodził się w czasie plenerów w Uhrze koło Chełma. Później „Uczty” w sposób naturalny ewoluowały w kierunku serii „Flirtów” oraz dekoracyjnych kompozycji w stylu: „Dwie czarne kawy” albo „Przy półmisku z rybami”.

The first works from this cycle naturally connotate with the Last Supper. Thus there is a table, feasting people and a number of formal issues that at the time troubled the author. The next stage shows works, where the symbolic kovcheg presents recipes for meat and fasting dishes, fruit liqueurs and cakes, all taken from a manor house cookbook – a family heirloom. The idea for "written painted feasts" (2000) appeared during open air sessions in Uhra near Chełm. Later "Feasts" naturally evolved towards the "Flirtations" series and decorative compositions like "Two black coffees" or "At a platter with fish."

Cykl „Zuzanna i starcy“ („Molestowanie Zuzanny“) powstawał od 2005 roku. Marek Leszczyński poświęcił tematowi szereg malarskich szkiców oraz obrazów na płótnie. Po jakimś czasie zdecydował się na wyeliminowanie postaci starców. Od tego momentu ich obecność akcentują jedynie ręce i oczy umieszczone wśród roślinności. Zuzanna wśród jeleni w „Rykowiskach”, podobnie jak starcy zastępujący postaci drapieżników w obrazach „Daniel i dzikie bestie”, to przykład przechodzenia jednego cyklu w drugi.

The cycle titled "Sussannah and the elders" ("The lustful elders") began in 2005. Marek Leszczyński created a number of sketches and paintings on canvas about the theme. After a while he decided to eliminate the elders from the works. Since then their presence is only known by hands and eyes placed in the foliage. Susannah among deer in "Rutting Grounds" or the elders instead of predators in the paintings of the "Daniel and wild beasts" series exemplify how one cycle shifts into another.

Cykl portretów kobiet w tradycyjnych strojach regionalnych powstawał na przestrzeni dwóch lat (2012-2014) – nie z chęci dokumentacji polskiego folkloru, lecz z powodów czysto malarskich. Pasy, prążki, przeróżne wzory i desenie, samodziałowe pasiaki, haftowane koszule, odświętne czółka, korony i czepce, strojne kaftany, spódnice i chusty, pod szyją sznury korali – całe to bogactwo i przepych jest jedynie pretekstem do „rozwiązywania w procesie kreacji szeregu problemów formalnych z zakresu kompozycji, koloru, waloru, rytmu, harmonii i kontrastu“.

The cycle of portraits of women wearing traditional regional costumes was created in 2012-2014. The artist did not want to document Polish folklore, his reasons were purely artistic. Stripes, bands, various patterns and motifs, handmade clothes, embroidered shirts, festive hairbands, crowns and bonnets, ornate vests, skirts and scarves, necklaces – the wealth and splendour is only a pretext to "solve during the creative process a number of formal issues regarding composition, colour, value, rhythm, harmony and contrast."

Cztery pory roku i kobieta, która przeobraża się w ich rytmie to symbol przemijania, a zarazem odradzania się. Wskazówką na czytanie „Metamorfoz“ jako inspirowanych twórczością Owidiusza są krótkie cytaty z poematu w dolnej części obrazów.

Four seasons and a woman who transforms according to the annual cycle symbolize evanescence – but also rebirth. A clue to interpret "Metamorphoses" as works inspired by Ovid is located in the lower section of the paintings: short quotes from the poem.

W kameralnych „Martwych naturach“ (2015) odnajdziemy pogłos dawnego malarstwa holenderskiego, gdzie obok roślinności dostrzeżemy barwne motyle, muszkę, ślimaka albo rzekotkę. Z drugiej strony artysta wskazuje na inspirację dekoracją rzeźbiarską (kamiennymi wazonami) rokokowego pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim.

"Still life" series (2015) presents an echo of old Dutch paintings, with colourful butterflies, a fly, snail or a frog can be found among plants. On the other hand the artist indicates inspiration with sculptures (stone pots) from the rococo Potoccy Palace in Radzyń Podlaski.

© 2010 Marek Leszczyński / Projekt: Renata Leszczyńska